บุคลากร

นางสาวนราวดี นราพงศ์เกษม
(นักวิเทศสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 0 73299 679-99 (16600)

อีเมล์ : narawadee.n@yru.ac.th