ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

25 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ปรัชญา

คงร่วมมืออย่างใกล้ชิดของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยของสังคมการศึกษาความรู้และการพัฒนามหาวิทยาลัย

 

 

วิสัยทัศน์

งานวิเทศสัมพันธ์คือการบูรณาการของจิตบริการ คุณภาพ และพลัง