ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ปรัชญา

คงร่วมมืออย่างใกล้ชิดของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยของสังคมการศึกษาความรู้และการพัฒนามหาวิทยาลัย

 

 

วิสัยทัศน์

งานวิเทศสัมพันธ์คือการบูรณาการของจิตบริการ คุณภาพ และพลัง