ติดต่อเรา

งานวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

ชั้น 4 อาคาร 20 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ)

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 7329 9679-99 ต่อ 16600