ลงนาม MoU ระหว่าง มรย. และ UMK

26 ตุลาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 -23 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยตัวแทนจากศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ และหลักสูตรนำร่อง ๔ หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษามลายู หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU)  เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

ในการไปเยือนครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Dato' Dr. Mortaza Mohamed, Vice Chancellor พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรจาก UMK ให้การต้อนรับ โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้กิจกรรมทางวิชาการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฏใน MoU เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนกิจกรรมร่วมกัน เช่น การแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร การทำวิจัยร่วม การทำหลักสูตรร่วม การจัดนิทรรศการร่วม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง หน่วยงานและองค์กรระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย