รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange ประจำปีการศึกษา 2561

7 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2018 หรือ Spring 2019 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ปิดรับสมัคร และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

2. เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป ( สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น จะต้องเหลืออีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว)

3. เป็นนักศึกษาในหมาวิทยาลัยภูมิภาค หรือนักศึกษาที่สังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

4. มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5. ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 

6. ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกัดให้เข้าร่วมโครงการหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก

7. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน รวมถึงต้องสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วยตนเองผ่าน Skype ในสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ หรือผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (American Corner) ในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งใน 4 แห่ง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

นักศึกษาผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จาเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org (section "Now Open") ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 มกราคม 2561 หรือจากเอกสารดาวน์โหลด (ไฟล์แนบด้านล่าง)

​1. ประกาศรับสมัครทุน 2018-2019 Global UGRAD​ (ภาษาไทย)

2.ข้อแนะนำการสร้างบัญชีผู้สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

3. ข้อแนะนำในการกรอกใบสมัครออนไลน์และรายการเอกสารที่ต้องแนบ (ภาษาไทย)

4. ข้อแนะนำในการเตรียมจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัคร สำหรับอาจารย์และผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)

5. ใบปะหน้าจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัคร ฉบับที่ 1 (ภาษาอังกฤษ)

6. ใบปะหน้าจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัคร ฉบับที่ 2 (ภาษาอังกฤษ)​

7. ใบปลิวประชาสัมพันธ์ทุน 2018-2019 UGRAD สำหรับคนไทย​ (ภาษาอังกฤษ)

8. เอกสารทีี่ได้รวมคำตอบของคำถามที่มักถามบ่อย (Frequently Asked Questions, FAQ) เกี่ยวกับโครงการ Global UGRAD

ทั้งนี้ให้นักศึกษาผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารครบถ้วนกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 8 มกราคม 2560  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. โทร. 0 7329 99679-99 ต่อ 16600 หรือ [email protected] 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด