รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562

30 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษา ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (5 เดือน)  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ปิดรับสมัคร และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

          2. เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป (สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น จะต้องเหลืออีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว)

          3. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค หรือนักศึกษาที่สังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

          4. มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

          5. ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

          6. นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถสมัครทุนนี้ได้

          7. ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกัดให้เข้าร่วมโครงการหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก

       8. เป็นผู้มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน รวมถึงต้องสามารถเข้าร่วมสัมภาษณ์ด้วยตนเองผ่าน Skype ในบริเวณที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ หรือผ่านระบบ Video conference ณ ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (American Corner) ในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในจำนวน 4 แห่ง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

          นักศึกษาผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/2019-global-ugrad/ (เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น)  หรือจากเอกสารดาวน์โหลด (ไฟล์แนบด้านล่าง)

          1. ประกาศรับสมัครทุน 2019 – 2020  Global UGRAD​ (ภาษาไทย)

          2.ข้อแนะนำการสร้างบัญชีผู้สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

          3. ข้อแนะนำในการเตรียมจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัคร และใบปะหน้าจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 1 และ 2 สำหรับอาจาย์และผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)

          4. ใบปลิวประชาสัมพันธ์ทุน 2019 - 2020  Global UGRAD สำหรับคนไทย​ (ภาษาอังกฤษ)

          5. คำตอบของคำถามที่มักถามบ่อย (Frequently Asked Questions, FAQ) เกี่ยวกับโครงการ Global UGRAD (ภาษาไทย)

          ทั้งนี้ให้นักศึกษาผู้สนใจส่งใบสมัคร(พิมพ์ใบสมัครทุกหน้าจากระบบ) พร้อมเอกสารครบถ้วนกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 8 มกราคม 2562  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 0 7329 99679-99 ต่อ 16600 หรือ iro@yru.ac.th

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด