คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

29 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด