การเขียนอีเมล์

2 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) สาระน่ารู้

การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ

Professional English Email Writing

ในยุคปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นวิธีที่ประหยัด รวดเร็วและง่ายต่อการใช้ นิยมใช้ติดต่อในองค์กรและระหว่างองค์กร

เขียนอีเมล์อย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ

 1. หัวข้อเรื่องต้องชัด

หัวเรื่องไม่ควรเป็นประโยคยาว ควรเป็นวลีสั้นที่สามารถบอกถึงเนื้อหาหรือความสำคัญของอีเมล์ เช่น Suit Reservation, Agenda of the Meeting  เป็นต้น

 1. กล่าวเปิดและคำลงท้าย
 • คำทักทาย ใช้ทักทายบุคคลที่เราเขียนอีเมล์ถึง
 • Dear + Mr/ Mrs/ Ms/ Miss + Surname  (กรณีที่เราไม่ทราบชื่อบุคคลนั้น)
 • Dear + First name (กรณีที่เรารู้จักบุคคลนั้น)
 • กล่องข้อความ: กรณีทีเราไม่รุ้ชื่อของบุคคลนั้นDear + Sir/ Madam/ Sir or Madam/ Sirs:
 • Gentlemen:
 • Sir/s:

หมายเหตุ : comma (,) มักจะใช่ต่อท้ายคำกล่าวทักทาย

 • คำกล่าวปิด
 • Sincerely yours, (กรณีทราบชื่อผู้รับอีเมล์)
 • Yours sincerely, (กรณีทราบชื่อผู้รับอีเมล์)
 • Your faithfully, (กรณีไม่ทราบชื่อผู้รับอีเมล์)

สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนส่งอีเมล์ถึงผู้รับ ผู้เขียนจะต้อง

 • มั่นใจว่าเนื้อหาที่เขียนครบถ้วน, ไม่กำกวม และตรงประเด็น
 • ตรวจสอบความถูกต้องของคำ
 • ตรวจสอบว่าชื่อผู้รับอีเมล์ถูกต้องหรือไม่
 • แนบไฟล์ที่ถูกต้องและตั้งชื่อให้เหมาะสม
 • ต้องไม่ใช่ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมใหญ่ทั้งหมดในการเขียน
 • ระมัดระวังเรื่องการใช้ตัวย่อ เนื่องจากผู้รับอีเมล์อาจจะตีความไม่ตรงกับผู้ส่งอีเมล์

สำนวนในการเขียนอีเมล์ที่แจ้งให้ทราบว่ามีเอกสารแนบ

 • Please find … (sth)….. attached.  (Formal)
 •  
  • Please find my resume attached.
  • Please find our catalogue and price list attached.
 • I’ve attached …. (sth) …. (Informal)
  • I’ve attached the invitation to my birthday party.
 1. หากเน้นความเป็นทางการและสุภาพและให้การสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เราอาจจะใช้รูปประโยค ดังนี้
 • Kindly refer to the attached document.
 • Please refer to the attached documents.
 • For details, please refer to the attached brochure.

ระดับภาษา

การเขียนอีเมล์ จะแบ่งระดับภาษาในเชิงทางการออกเป็น 3 ระดับ

 1. Formal
 • เป็นรูปแบบการเขียนในแบบดั้งเดิม
 • เน้นความสุภาพและระมัดระวังในการใช้ภาษา
 • มีการใช้รูปประโยคที่เป็นทางการ
 • ให้ความสำคัญกับความถูกต้องของไวยากรณ์ และเครื่องหมายต่างๆ
 • รูปแบบนี้จะไม่ค่อยพบในการเขียนอีเมล์ แต่จะใช้กับเรื่องที่จริงจัง เช่น การร้องเรียน
 1. Neutral / Standard
 • เป็นรูปแบบที่ใช้บ่อยในการเขียนอีเมล์ในทางธุรกิจและที่ทำงาน
 • ภาษาที่ใช้เรียบง่าย ชัดเจน และตรงประเด็น
 • รูปแบบประโยคสั้น มีการใช้รูปย่อ
 • ภาษาจะไม่ใช่ระดับภาษาพูด
 1. Informal
 • เป็นรูปแบบพบบ่อยในการเขียนอีเมล์ระหว่างเพื่อน
 • รูปแบบภาษาจะใกล้เคียงกับภาษาพูด (spoken language)
 • ใช้คำและประโยคเช่นเดียวกับการสนทนาในชีวิตประจำวัน
 • ไม่เน้นความถูกต้องของหลักไวยากรณ์