นักศึกษาสาขาิชาภาษามลายูเข้าร่วมกิจกรรม Outbound Program

2 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันมลายูศึกษา มหาวิทยาลัยมาลายา (Academy of Malay Studies, University of Malaya) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดกิจกรรม Outbound Programme ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้านักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาภาษามลายู จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาลายาและช่วงบ่ายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพูดคุยกับเจ้าของภาษามลายู บรรยกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน