กิจกรรม Bermalam Di Muzium 2019

1 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู (ศศ.บ.) นำโดย อาจาย์มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 20 คนเข้าร่วมกิจกรรม Bermalam Di Muzium 2019 ณ พิพิธภัณฑ์รับตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 31 - 31 สิงหาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษามลายู อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาให้มีทัศนคติต่อภาษามลายู และส่งเสริมการใช้ภาษามลายูกับเจ้าของภาษา