รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563

2 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2563 (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยในรอบการรับสมัครปี 2020 โครงการเน้นให้ความสำคัญกับสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ (Business Administration) การประกอบการ (Entrepreneurship)  และสาขาสะเต็มศึกษา (STEM)  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และใคร่ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนนิสิต/นักศึกษาที่มีข้อจำกัดด้านร่างกาย (Students with disabilities) ที่สามารถช่วยตัวเองได้ เข้าร่วมสมัครโครงการด้วย


ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่สนใจส่งเอกสารใบสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เพื่อที่งานวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร จำนวนไม่เกิน 2 คน เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

นักศึกษาผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ  http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/  ตั้งแต่วันนี้ - 1 มกราคม 2563 เวลา 5.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย (ตรงกับเวลา 31 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ในประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวันออก) หรือจากเอกสารดาวน์โหลด ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครทุน 2020-2021 Global UGRAD (ภาษาไทย) 

2. ข้อแนะนำการตอบคำถามในสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

3. ข้อแนะนำในการเตรียมจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัคร  สำหรับอาจารย์และผู้สมัคร  (ภาษาอังกฤษ)
3.1 แบบฟอร์มจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 1 สำหรับอาจารย์ทางวิชาการ
3.2 แบบฟอร์มจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 2 สำหรับอาจารย์/คนรู้จักส่วนตัว

4. ใบปลิวประชาสัมพันธ์ทุน 2020-2021 Global UGRAD สำหรับคนไทย (ภาษาอังกฤษ)

5. คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย ของทุน Global UGRAD (ภาษาไทย)

ทั้งนี้ แนะนำให้ผู้สมัคร อาจารย์ผู้เขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือก อ่านเอกสารข้างต้นทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนทำการสมัครหรือเขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาและขั้นตอนการรับสมัครอย่างถูกต้อง 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  โทร. 0 7329 9600 ต่อ 16600 หรือติดต่อมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันโดยตรงได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. โทร. 0-2285-0581-2 ต่อ 106 ติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ หรือส่งอีเมลล์ไปยัง  tusef@fulbrightthai.org.  

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด